«

»

«ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ТРУДОВИЙ РУХ – СОЛІДАРНІСТЬ»

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”Міністерством юстиції України

Наказ № 2963/Б  від 29 листопада 2010 р. свідоцтво № 3455

Директор Департаменту легалізації

об’єднань громадян, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформагентств

О.М. Семьоркіна

“ЗАТВЕРДЖЕНО”Установчими Зборами Всеукраїнської громадської організації

«Загальноукраїнський трудовий рух – Солідарність»

від 14 жовтня 2010 р. Протокол № 1

Зі змінами, внесеними Загальними

Зборами 30 жовтня 2010 р.

Протокол № 2

 

 

СТАТУТ
Всеукраїнської громадської організації

«Загальноукраїнський трудовий рух–Солідарність»

 м. Київ 

 I.  Загальні положення

 1.1.  Цей Статут розроблений відповідно до Закону України „Про об’єднання громадян”, іншого чинного українського законодавства і визначає правові основи організації та діяльності Всеукраїнської громадської організацій „Загальноукраїнський трудовий рух – Солідарність” (далі за текстом –  Організація).

1.2.  Організація – недержавна, неприбуткова, неполітична всеукраїнська громадська організація.

1.3.   Організація  діє на засадах демократичності, гласності, рівноправності її членів і засновників та у відповідності до чинного законодавства.

1.4.  Організація є відкритим об’єднанням громадян з фіксованим членством та громадських організацій.

1.5.   Організація є юридичною особою з моменту державної реєстрації. Має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Організація має право відкривати поточні та інші рахунки як у національній, так і в іноземній валюті в установах банків, має печатку, штампи, бланк, символіку, які затверджуються Правлінням Організації та реєструються, при необхідності, у встановленому законодавством порядку.

1.6.  Повна назва Організації: Всеукраїнська громадська організація „Загальноукраїнський трудовий рух – Солідарність”;

1.7.  Скорочена назва Організації: ВГО ЗТРС;

1.8.  Юридична адреса Організації: м. Київ, вул.Блюхера д. 12, кімн. 133.

1.9. Діяльність Всеукраїнської громадської організацій „Загальноукраїнський трудовий рух – Солідарність” поширюється на територію всієї України.

 

II.  Мета, завдання та права Організації

 2.1. Метою створення та діяльності Організації є захист трудових прав і основних свобод своїх членів у сфері прав людини та основних свобод; реалізація, задоволення та захист законних прав та інтересів своїх членів, громадських інтересів у різноманітних сферах суспільного життя.

2.2. Для досягнення статутної мети Організації у відповідності до чинного українського законодавства реалізує такі завдання:

2.2.1. пропаганда правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини та основних свобод, правове просвітництво;

2.2.2. усіляка підтримка процесу становлення та розвитку українського державоутворення та правозахисного руху;

2.2.3. збір інформації про факти порушень прав людини та основних свобод і правову ситуацію в Україні крізь призму відповідності букві та духу українского законодавства, міжнародних зобов’язань у сфері прав людини та основних свобод;

2.2.5. пошук та застосування форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі з питань, що пов’язані із захистом прав людини та основних свобод, надання максимального сприяння законодавцю у створенні гарантій дотримання прав людини та основних свобод.

2.3. Для здійснення мети та статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.3.1. вільно та безкоштовно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

2.3.2. вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.3. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети та інші публічні заходи;

2.3.4. засновувати засоби масової інформації (інформаційні агентства, газети, журнали, бюлетені тощо);

2.3.5. безкоштовно готувати та друкувати інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основних свобод своїх членів і реалізації мети створення Організації;

2.3.6. на засадах неприбутковості організовувати регіональні, обласні представництва, місцеві осередки Організації, представляти та захищати права й інтереси членів в органах державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.7. виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

2.3.8. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.3.9. засновувати підприємства, установи та організації у порядку, передбаченому чинним законодавством;

2.3.10. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

2.3.11. безкоштовно розповсюджувати засоби масової інформації;

2.3.12. безкоштовно проводити конференції, семінари, конгреси, „круглі столи”, прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.13. безкоштовно розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.14. проводити громадські дослідження з прав людини та основних свобод, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.15.  подавати запити та отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їхніх посадових осіб;

2.3.16. проводити громадські розслідування порушень трудових прав та основних свобод без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.3.17. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші неприбуткові та не політичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні.

2.4. Організація зобов’язана щорічно оприлюднювати звіт про свою діяльність.

 

III.  Члени Організації, їхні права та обов’язки

 3.1. Членство в Організації є добровільним. Воно є індивідуальним і може бути колективним та почесним.

3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, які визнають Статут Організації та отримали статус Члена Організації у порядку, визначеному цим Статутом.

3.3. Прийняття до членів Організації.

3.3.1. Громадська організація, що бажає стати членом Організації подає письмову заяву до Правління Організації про її бажання вступити до членів Організації, а також матеріали про свою діяльність. Подання заяви передбачає згоду про взяття на себе обов’язків члена Організації, передбачених цим Статутом.

3.3.2. Заява на вступ до членів Організації повинна бути затверджена рішенням вищого статутного органу громадської організації, що подає заяву.

3.3.3. У разі, якщо організація відповідає вимогам статей 3.1., 3.2., 3.3.1. та 3.3.2. цього Статуту, Правління Організації подає заявку громадської організації про вступ до членів Організації на розгляд Ради Організації, на якій приймається відповідне рішення щодо прийняття у члени Організації відповідної громадської організації простою більшістю голосів від присутніх членів Ради Організації. У разі, коли таке рішення не набрало необхідної кількості голосів – заявка вважається відхиленою.

3.4. Права членів Організації.

3.4.1. брати участь у Загальних зборах Організації, про що вони заздалегідь повідомляються;

3.4.2. вносити пропозиції щодо діяльності Організації до керівних органів Організації і такі пропозиції підлягають обов’язковому розгляду;

3.4.3. отримувати інформацію, що стосується діяльності Організації;

3.4.4. вільного виходу з членів Організації з моменту подачі до Правління Організації рішення вищого статутного органу Члена про вихід із членів Організації;

3.4.5. знайомитися з рішеннями Організації та брати участь у їхньому обговоренні;

3.4.6. обирати та пропонувати своїх представників до статутних органів Організації.

3.5. Обов’язки членів Організації.

3.5.1. дотримуватися вимог цього Статуту;

3.5.2. не допускати дій, що наносять Організації матеріальну шкоду чи шкодять її діловій репутації;

3.5.3. сприяти реалізації завдань Організації;

3.5.4. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Організації та/або її членів;

3.5.5. надавати Раді Організації відомості про свою організацію, що включатимуть інформацію про досвід роботи, проекти, що тривають, копії установчих документів, контактні адреси організації та її повноважного представника тощо.

3.6. Виключення з членів Організації відбувається:

3.6.1. з моменту подачі заяви про вихід із членів Організації; така заява подається на підставі рішення вищого статутного органу члена Організації (копія такого рішення додається до заяви);

3.6.2. з моменту винесення рішення Ради чи/або Загальних зборів Організації у разі примусового виключення з членів Організації.

3.7. Примусове виключення здійснюється Радою Організації за поданням Правління Організації виключно у випадках:

3.7.1. учинення цим членом Організації дій, що суперечать статутним завданням Організації та істотно погіршують стан Організації та її репутацію або репутацію членів Організації;

3.7.2. якщо член Організації не бере участі в її діяльності, не виконує обов’язків члена Організації.

3.8. Рішення про примусове виключення організації з членів Організації приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх. При вирішенні питання про примусове виключення з Членів Організації відповідний Член Організації не бере участі в голосуванні.

3.9. Члени Організації не можуть самостійно, без відповідних повноважень, що оформлені письмово у належній формі, виступати від імені Організації.

3.10. Від імені Організації діє повноважний представник, що діє на підставі цього Статуту або довіреності, що видана у відповідності с вимогами цього Статуту та в установленому законодавством порядку.

 

IV.  Структура та управління Організацією

 4.1.    Статутними органами Організації є:

4.1.1. Загальні збори;

4.1.2. Рада;

4.1.3. Правління

4.1.3. Голова Організації;

4.1.4. Регіональні, обласні представництва та місцеві осередки.

4.1.5. Спостережна рада;

4.1.6. Ревізійна комісія.

4.2.    Загальні збори.

4.2.1. Загальні збори є вищим статутним органом Організації.

4.2.2. До складу Загальних зборів входять делегати від Регіональних, обласних представництв та місцевих осередків Організації, представники від колективних членів Організації, визначені у встановленному Радою Організації порядком.

4.2.3. Порядок роботи.

(а) Загальні збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на чотири роки;

(б) Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням Організації за власною ініціативою, Радою Організації на вимогу не менше 1/3 членів Організації або Ревізійної комісії.

(в) У випадку, якщо Загальні збори не скликаються у 30-денний строк після одержання письмової вимоги не менше 1/3 членів Організації, не менше 1/3 членів Організації можуть створити оркомітет та скликати Загальні збори самостійно.

(г) Порядок денний Загальних зборів Організації затверджується органом Організації, який прийняв рішення про їх проведення та повідомляється Головою Організації разом із часом проведення Загальних зборів письмово членам Організації не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Організації.

(д) Будь-який Член Організації має право вимагати включення будь-яких питань до порядку денного не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати проведення Загальних зборів Організації. Остаточний порядок денний Загальних зборів формується на Загальних зборах.

4.2.4. Загальні Збори Організації вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 70% від кількості визначених Радою Організации делегатів та представників.

4.2.5. До компетенції Загальних зборів входить:

(а) внесення змін та доповнень до Статуту Організації;

(б) обрання та відкликання членів Ради Організації, Правління Організації, Голови Організації, його першого заступника та заступників, Спостережної ради та Ревізійної комісії;

(г) затвердження основних напрямів діяльності Організації та стратегії співпраці членів Організації;

(д) розгляд та затвердження звітів про діяльність Ради Організації, Ревізійної комісії Асоціації;

(е) розгляд та схвалення звіту про діяльність Організації;

(ж) прийняття рішення про припинення діяльності Організації;

(з) будь-які інші питання діяльності Організації, в тому числі віднесені до компетенції інших органів Організації, якщо Загальні збори Організації приймуть відповідне рішення.

4.2.6. Усі рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування і вважаються прийнятими, якщо за них проголосували не менше 2/3 всіх присутніх, крім випадків, що визначені цим Статутом.

4.2.7. Ведення протоколів Загальних зборів Організації та їхнє зберігання організовується Головою Організації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого члена Організації. Будь-який член Організації має право висловлювати незгоду зі змістом протоколу, вимагати внесення змін або доповнень до протоколів. Процедура прийняття рішення щодо внесення змін або доповнень до протоколів та процедура реалізації такого рішення затверджуються Правлінням Організації

4.3. Рада Організації.

4.3.1. Рада є організаційно-координаційним органом Організації у період між Загальними зборами. Раду очолює Голова Організації, який відкриває, веде та закриває його засідання, підписує його рішення.

4.3.2. Кількісний та персональний склад Ради Організації визначається Загальними зборами. Рада Організації обирається строком на чотири роки.

4.3.3. Порядок роботи.

(а) Чергові засідання Ради Організації скликаються Головою Організації не рідше одного разу на шість місяців, а позачергові – у будь-який час Головою Організації або за спільним рішенням не менше 1/3 членів Ради;

(б) Порядок денний засідання Ради формується Головою Організації на підставі отриманих ним пропозицій членів Ради;

(в) Голова Організації письмово повідомляє членів Ради Організації про час і місце проведення, а також порядок денний засідання Ради не менш ніж за 5 (п’ять) днів до проведення засідання Ради.

(г) Правління обговорює та вирішує будь-які питання, обговорення чи вирішення яких вимагає будь-який член Ради, незалежно від їхньої наявності в порядку денному.

4.3.4. Засідання Ради Організації є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Ради Організації.

4.3.5. До компетенції Ради входить:

(б) підготовка Загальних зборів Організації, визначення порядку денного Загальних зборів, місця й часу їхнього проведення;

(в) організація та забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

(є) прийняття до та виключення з членів Організації;

(г) затвердження емблеми Організації, іншої атрибутики та символіки Організації;

(е) вирішення всіх інших питань діяльності Організації, що не віднесені до компетенції Загальних зборів Організації;

4.3.6. Рішення Ради Організації приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх.

4.3.7. Ведення протоколів засідань Ради Організації та їхнє зберігання організовується Головою Організації. Протоколи мають бути видані для ознайомлення на вимогу будь-якого Члена Організації.

4.4. Правління Організації.

4.4.1. Правління Організації є колегіальним постійно діючим виконавчим органом Організації. Правління Організації здійснює поточне керівництво діяльністю Організацією та організує роботу по забезпеченню виконання рішень Загальних Зборів, Ради та Правлінь Організації.

Рішення Правління приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів Правління.

Правління очолює Голова Організації, який відкриває, веде та закриває його засідання, підписує її рішення.

4.4.2. До компетенції Правління Організації належить:

(а) затвердження кошторису та штатного розкладу Організації;

(б) створення регіональних представництв та місцевих осередків Організації;

(в) прийняття рішень про утворення підприємств, засновником яких є Організація;

(г) прийняття рішення про заснування засобів масової інформації:

(д) затвердження зразків печаток та штампів;

(е) вирішення питання управління майном та коштами Організації;

(ж) прийняття організаційних, регуляторних та виконавчих дій по реалізації рішень Загальних Зборів, Ради та Правлінь Організації.

4.5. Голова Організації.

4.5.1. Посаду Голови Організації займає особа, що обирається Загальними зборами строком на чотири роки з правом переобрання. Голова Організації очолює Раду і Правління Організації.

На час відсутності Голови Організації  або неможливості виконувати ним своїх обов’язків (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) його Перший заступник виконує обов’язки Голови Організації.

Голова Організації, його Перший заступник та заступники можуть бути звільнені зі своєї посади достроково за рішенням Загальних зборів Організації або за власним бажанням.

4.5.2. До компетенції Голови Організації належить:

(а)   без доручення діяти від імені Організації;

(б) представляти її інтереси у відносинах із фізичними і юридичними особами;

(в) звітувати про проведену роботу перед Радою, Загальними Зборами Організації;

(г) безпосередня організація поточної діяльності, яка спрямована на виконання рішень Загальних зборів та Ради Організації;

(д) має право підпису, як перша особа; підписує інші документи від імені Організації, в тому числі платіжні доручення, документи бухгалтерської звітності та інші фінансові документи.

(ж) організовує роботу Ради, Правління, скликає їх чергові та позачергові засідання;

(з) підписує рішення, що прийняті Радою, Правлінням;

(е) відкриває рахунки в банківських установах;

(і) приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників Організації;

(к)  у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, які обов’язкові для виконання всіма членами Організації;

(л)  здійснює оперативне керівництво майном та коштами Організації;

(м)  виконує інші функції, що покладені на нього згідно цього Статуту та чинного законодавства;

(н) здійснення від імені Правління поточного керівництва діяльністю Організації між засіданнями Правління Організації, організація виконання рішень Правління Організації;

(о)  укладення від імені Організації без довіреності будь-яких договорів, угод, контрактів,

(п) інші повноваження, які не відносять до виключної компетенції Загальних Зборів, Ради та Правління Організації.

4.6. Регіональні, обласні представництва та місцеві осередки.

4.6.1. Регіональні, обласні представнитва Організації створюються за територіальним принципом, до яких входить не менше 25 членів Організації.

4.6.2. Місцеві осередки Організації створюються за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 5 чоловік.

4.6.3. Регіональні, обласні представнитва та місцеві осередки Організації створюються та діють згідно Положення затвердженого Правлінням Організації, в своїй діяльності керуються цим статутом.

4.6.4. Регіональні, обласні представнитва та місцеві осередки Організації для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

4.6.5. Без прав юридичної особи – місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

4.7. Спостережна рада.

4.7.1. Спостережна рада є дорадчим і консультативним органом Організації. До неї входять відомі фахівці, активісти, правозахисники та інші спеціалісти. Кількісний та персональний склад Спостережної ради затверджується Загальними зборами Організації.

4.7.2. Спостережна рада:

(а) проводить моніторинг діяльності регіональних, обласних представництв,. місцевих осередків;

(б) проводить аналіз діяльності Організації (Ради, Правління, Ревізійної комісії);

(в) розробляє рекомендації щодо покращення діяльності Організації та подає їх на розгляд  Правлінню та/або Раді Організації;

(г) оцінює змістовну частину звіту Організації та робить свої висновки;

(д) обговорює поточні та перспективні плани Організації та сприяє їхній реалізації.

4.7.3. Рекомендації Спостережної ради обов’язкові до розгляду усіма органами та посадовими особами Організації у найкоротші строки.

4.8. Ревізійна комісія.

4.8.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія, що складається з 5 осіб, які обираються Загальними зборами на час повноважень Ради Організації з правом переобрання.

4.8.2. До функцій Ревізійної комісії відноситься перевірка фінансової частини звіту та балансу Організації, а також інші питання, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації.

4.8.3. Ревізійна комісія:

(а) здійснює контроль фінансової та господарської діяльності Організації;.

(б) вимагає від посадових осіб Організації подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів;

(в) надає результати перевірок Раді, Правлінню, Загальним зборам Організації.

(г) у разі виявлення значних зловживань посадових осіб Організації чи виникнення загрози суттєвим інтересам Організації має право вимагати проведення позачергових Загальних зборів Організації;

4.8.4. Ревізійна комісія у своїй діяльності підзвітна Загальним зборам Організації.

4.8.5. Член Ревізійної комісії не може бути членом Ради чи Правління Організації. Члени Ревізійної комісії не можуть перебувати з Організацією у трудових правовідносинах.

4.8.6. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 

V.  Майно, майнові права та обов’язки Організації

 

5.1. У власності Організації можуть бути кошти, інше майно, придбане на законних підставах. Організація має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним цілям та чинному законодавству.

Майно Організації формується за рахунок:

– передачі коштів та іншого майна засновниками, членами або державою;

– вступних та членських внесків членів Організації;

– грантів українських та зарубіжних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

– пожертвувань та благочинних відрахувань громадян, підприємств, установ та організацій;

– спонсорських внесків юридичних та фізичних осіб;

– майна та коштів, набутих в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених

Організацією установ, організацій, заснованих підприємств;

– коштів від заходів, що проводяться на користь Організації та іншої діяльності, яка не суперечить

статутним завданням  Організації та чинному законодавству.

Організація може мати у власності приміщення, споруди, земельні ділянки, інвентар, обладнання, цінні папери, кошти та інше майно, необхідне для реалізації її цілей та завдань.

5.2. Члени Організації не мають права власності на окремі об’єкти, що входять до майна Організації. Члени Організації можуть безкоштовно користуватися майном Організації на підставі укладених угод.

5.3. Організації може належати будь-яке майно, майнові та немайнові права, які є об’єктом права власності згідно законодавства України.

5.4. Джерелами формування майна Організації є:

5.4.1. членські внески членів Організації;

5.4.2. благодійні пожертвування;

5.4.3. допомога на статутну діяльність, безповоротна фінансова допомога та інше;

5.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до укладених нею угод усім належним їй майном, на яке може бути звернене стягнення, відповідно до чинного законодавства.

5.6. Організація не відповідає за зобов’язаннями Членів Організації, а Члени Організації не відповідають за зобов’язаннями Організації й один одного, якщо інше не передбачене їхніми Статутами (Положеннями) або договорами, укладеними між ними.

5.7. Внутрішніми нормативними актами Організація може встановлювати додаткові, порівняно до чинного законодавства, трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їхніх категорій.

 

VI.  Внесення змін та доповнень до Статуту Організації

 6.1. Право вносити зміни та доповнення до цього Статуту належить виключно Загальним зборам Організації.

6.2. Рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається двома третинами голосів членів Організації.

 

VII. Припинення діяльності організації

 7.1. Організація створюється на невизначений термін.

7.2. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації.

7.3. При реорганізації всі права й обов’язки Організації переходять до її правонаступників.

7.4. Реорганізація Організації відбувається за рішенням Загальних Зборів Організації.

7.5. Організація ліквідується на підставі:

а) одноголосного рішення Загальних Зборів Організації;

б) рішення суду;

в) за іншими підставами, передбаченими законодавчими актами України.

7.6. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію.

7.7. Оцінка майна Організації здійснюється за цінами, що діють на момент ліквідації Організації, з урахуванням його зносу.

7.8. У разі ліквідації Організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій громадській організації або зараховані до доходу бюджету. Майно не може розподілятися між засновниками, членами Організації та її посадовими особами.

 

VIII.  Заключні положення

 8.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цього Статуту належить виключно Правлінню Організації. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Статуту Правління Організації приймає рішення, яке вважається прийнятим, якщо його підтримано 2/3 голосами від загального складу Правління Організації.

 

ІХ .   МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 9.1. Організація здійснює міжнародні зв’язки в порядку, передбаченому чинним законодавством, і може вступати в міжнародні громадські організації, утворювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні контакти, укладати відповідні угоди, а також брати участь у міжнародних заходах, цілі яких не суперечать інтересам України та її міжнародно-правовим зобов’язанням.

Організація може проводити міжнародні семінари, конференції, виставки, конкурси тощо.

 

 

FacebookTwitterGoogle+OdnoklassnikiVKLiveJournalMail.RuWordPressПоділитись

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *